Bàn giao container 40 feet tấm da cửa HDF 6 panel và 2 panel cho đơn vị bạn tại Phúc Thọ, Hà Nội

Bàn giao container 40 feet tấm da cửa HDF 6 panel và 2 panel cho đơn vị bạn tại Phúc Thọ, Hà Nội

nhận 1 container nguyên chì.

lái xe đang chuẩn bị cắt chì để thực hiện việc dỡ hàng.

Những kiện hàng đầu tiên đang được thự hiện nhanh chóng.

hàng đẫ được xe nâng hạ xuống để xếp gọn vào vị trí.

những kiện hàng bên trong đang được kéo ra.

hàng đang được nâng hạ một cách chuyên nghiệp.

những kiện hàng nối đuôi nhau được hạ xuống.

công việc nâng hạ hàng chuẩn bị xong.

hàng đã được hạ xong.

công việc kiểm đếm và ký biên bản đã hoàn thành.