Bàn giao container hàng tấm Eron-MgO 5mm cho đơn vị bạn tại Đông Anh, Hà Nội

Bàn giao container hàng tấm Eron-MgO 5mm cho đơn vị bạn tại Đông Anh, Hà Nội

Lái xe đang cắt chì để mở cửa cont.

Công nhân đang thực hiệc việc bốc xếp hàng trong điều kiện thời tiết không được tốt.

những kiện hàng đầu tiên được công nhân xếp ngay ngắn.

xe nâng đã được huy động để hạ hàng.

công nhân thực hiện việc bốc hàng rất khẩn chương và chuyên nghiệp.

những kiện hàng tiếp theo được bốc xếp nhanh chóng.

quá trình hạ hàng và đưa vào kho bảo quản an toàn và nhanh chóng.