Bàn giao container hàng tấm Eron-Mgo chống cháy 6mm cho đơn vị bạn tại Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội

giao tấm chống cháy MGO 6mm

container tấm chống cháy.

công tác sang xe tấm MGO đang khẩn chương thực hiện.

công tác sang hàng rất khó khăn và vất vả.

những xe hàng đã được xếp để chuyển đến vị trí kho bảo quản.

xe đang vào kho.