Bàn giao container hàng tấm Eron-Mgo chống cháy 6mm cho đơn vị sản xuất tại Nam Hồng Đông Anh Hà Nội

Tấm chống cháy MgO 6mm.

những tấm Eron đầu tiên đang hạ xuống.

hàng đang được tiếp tục hạ

những kiện hàng đã được hạ.

Công đoạn kiểm đếm hàng đang được thực hiện.