Bàn giao container tấm MgO 5&6mm cho đơn vị đối tác tại Đông Anh, Hà Nội

Bàn giao container tấm MgO 5&6mm cho đơn vị đối tác tại Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

đã mở container để kiểm tra hàng hóa.

Xe nâng điện đã sẵn sàng phục vụ công nhân bốc sếp.

những tấm đầu tiên đang được công nhân dỡ hàng.

Xư nâng dầu đã được điều ra hỗ chợ việc bốc xếp.

Công nhân đang khẩn chương bốc xếp.

Kiện hàng đầu tiên đã được hạ xuống.

Những kiện hàng tiếp theo đang được các công nhân khẩn chương bốc dỡ.

Kiện hàng tiếp theo đang được xe nâng hạ xuống.